Stark evidens för PDT, psykodynamisk psykoterapi

Det finns flera evidensbaserade metoder inom klinisk psykologi och psykoterapi. Ingen metod passar och är hjälpsam för alla individer. Just i den här omfattande studien har fokus varit PDT, psykodynamisk terapi. I en aktuell, större systematisk umbrella review studerade man PDT för vuxna med mental ohälsa utifrån samma evidenssystem som socialstyrelsen använder. Urvalet var de två senaste årens publicerade metaanalyser med randomiserade kontrollerade studier i PDT.  PDT var överlägset kontrollgrupper när det gäller reduktion av kärnsymtom vid depression, ångestsyndrom och funktionella somatiska syndrom. Man fann även att PDT är likvärdigt med andra effektiva psykoterapier för dessa tillstånd. Det fanns även stöd för effekter på längre sikt och förbättrad funktionsnivå. Sammanfattningsvis har PDT ett starkt empiriskt stöd i senare forskning och att rekommenderas starkt vid psykisk ohälsa.

(World Psychiatry, The status of psychodynamic psychotherapy as an empirically supported treatment for common mental disorders. 2023;22:286-304)