Psykologisk behandling och psykoterapi

Mitt arbetssätt

Psykologisk behandling och psykoterapi

När man drabbas av depressiva känslor, ångest, stressrelaterade problem och relationssvårigheter uppstår ofta känslor av livsleda, ledsenhet, tomhet, uppgivenhet och oro som gör livet svårt att hantera. Har man en bakgrund och livshistoria som innehåller konfliktfyllda eller komplicerade relationer, traumatiska erfarenheter tenderar dessa att göra sig påminda även i vuxen ålder. Även livskriser, som kan utlösas av olika händelser såsom svår sjukdom, separationer, skilsmässa och konflikter, kan visa sig vara svåra att komma vidare ur.

Jag arbetar med evidensbaserade och beprövade psykologiska behandlingsmetoder. Många gånger förekommer relationsproblem, personlighetsproblematik, ångest och depressiva känslor mm samtidigt. Det har visat sig vara meningsfullt och framgångsrikt att integrera olika behandlingsmetoder vilket ger möjlighet att arbeta både med symtom och inre svårigheter. Jag arbetar utifrån både traditionell psykodynamisk teori såväl som de mer moderna affektteoretiska och interpersonella modellerna. Vid ångest- och depressionsproblematik är tekniker inom KBT och IPT väl lämpade att integrera i behandlingen. Vid trauma är EMDR en effektiv och skonsam metod som integreras i det samlade psykoterapeutiska arbetet. Vid stressproblematik och ångest är mindfulnessövningar ett inslag som visat sig ha betydelse.

Psykologisk behandling inleds med ett par samtal där båda parter får möjlighet att orientera sig om problemen, bakgrund, behandlingsmöjlighet, tidsram mm. Därefter tar vi gemensamt ställning till behov av fortsatt behandlingsarbete. Vi kommer överens om innehåll, mål och behandlingsinriktning. Beroende på problematik, dina personliga förutsättningar och önskemål görs en avvägning avseende behandlingsmetod. För ett positivt behandlingsutfall är relationen mellan klient och terapeut av avgörande betydelse. Därför lägger jag stor vikt vid relationen i behandlingsarbetet.

Omfattande erfarenhet finns av depression, ångest, sorg, relationsproblem, trauma, sjukdom, livskris, och sömnproblem.

Familjeterapi/parsamtal

När kriser uppstår och när konflikter fördjupas kan man behöva hjälp som par. Kommunikationen och samspelet är ofta centrala i de svårigheter och konflikter som uppstår, och detta är även fokuset i parsamtalen för att förstå de problem som uppstått och även komma vidare mot en lösning. För att en parrelationen ska utvecklas kan parsamtal vara ett utrymme för att få möjlighet att uttrycka sig, sätta ord på svårigheter och förstå varandra och därigenom mogna som par.    

Ibland behöver en familj komma för att de är i en kris- eller katastrofsituation, eller för att konflikter och aggressioner tenderar att ta över vardagen, eller på grund av att en förlust eller sorg påverkar alla i familjen. Ibland är det hjälpsamt med en enskild psykolog som håller i samtalen, som ser problemen utifrån och som kan bidra med andra perspektiv. Ibland är det bättre när två psykologer ansvarar och håller i samtalsprocessen. Då finns det hela tiden någon som ger stöd och lyssnar till varje enskild person.

Unga vuxna

När det är dags att frigöra sig ifrån föräldrar, bli självständig och stå på egna ben kan lätt tillvaron kännas överväldigande. Många förväntningar och krav att leva upp till ifrån omgivningen men kanske allra främst ifrån sig själv. Det är en period i livet då det kan vara svårt att sätta ord på känslor och förstå sig själv. Det är ofta en hjälp om någon kan förstå och sätta ord på det som känns trassligt och svårt. Det kan vara en lättnad att förstå sig själv bättre, avdramatisera händelser, bearbeta kriser och svåra livshändelser samt få strategier och konkreta råd i hur man kan hantera olika situationer.