Terapeutfaktorn

Vi vet alltmer vad som kännetecknar de psykoterapeuter som lyckas väl med sina behandlingar, vilka egenskaper och förmågor som är betydelsefulla. Det kallas för terapeutfaktorn.

Det förmågor som framträder som betydelsefulla är de relationella förmågorna hos terapeuten, förmågan att etablera en trygg, tillitsfull och genuin kontakt. Det är viktigt att terapeuten har en reflekterande förmåga samt en förmåga till kommunikation. Ålder, kön eller antal år i yrket verkar inte vara utslagsgivande, däremot att kunna sätta ord på saker, uppfatta andras perspektiv och känslotillstånd.

In Barkham, Lutz & Castonquay, (Eds 2021). Bergin & Garfield´s Handbook of psychoterapy and behavior change. Wiley