Handledning-psykolog

Handledning, konsultation och coachning

Jag erbjuder psykoterapihandledning, ärendehandledning, konsultation, coachande samtal och handledning i arbetsrelaterade frågor och situationer. Det kan röra sig om svåra grupprocesser, krishantering, presentationer på arbetsplatsen, stress i arbetslivet samt frågeställningar som uppstår i en chefs-eller ledarskapsposition.

Handledning

Handledning förekommer i olika sammanhang. Det kan handla om specifika ärenden inom t.ex. socialtjänst, skola och rehabilitering. Det kan även vara mer riktat såsom psykoterapihandledning där man följer en psykoterapeutisk process. Metodhandledning i EMDR är ytterligare en handledningsform där metoden är i fokus och som kan leda fram till en certifiering.

Olika yrkesgrupper kan ha behov av handledning, både inom privat verksamhet och Regionen, såsom psykologer, socionomer, sjuksköterskor och psykoterapeuter mfl.

Jag handleder i psykoterapi på grundläggande till avancerad nivå. Jag är certifierad handledare i EMDR och handleder i EMDR, level 1och 2 samt i certifieringsprocessen. Handledning av sjukvårdpersonal avseende psykologiskt bemötande av svårt sjuka patienter och anhöriga inom onkologi och neurologi samt handledning skolpersonal, lärare och skolsköterskor har jag erfarenhet av. Även handledning i psykoterapi, psykoterapeutiskt, psykiatriskt och psykosocialt behandlingsarbete har jag intresserat mig för och har erfarenhet av.
Handledningen kan ske både i gruppformat och individuellt.

Viktiga aspekter i handledningsprocessen

I handledningsprocessen är min erfarenhet att det är avgörande och viktigt med stöd och uppmuntran. Det är särskilt betydelsefullt vid misstag så att man känner sig trygg i att ta upp det som är svårt. Att väcka nyfikenhet och intresse för det som känns problematiskt och våga ha en utforskande hållning leder ofta till ett gynnsamt och utvecklande klimat i handledningen. Att skapa en stöttande, öppen och trygg miljö i handledning är därför viktigt!

Grupphandledning kan vara både berikande och utmanande. Mångfacetterade interaktions- och relationsmönster utvecklas i en grupphandledning. Därför behövs trygga ramar. I en välfungerande grupp upplevs det ofta berikande att få ta del av gruppens referensram och kliniska erfarenheter.

Svåra grupprocesser

Svåra grupprocesser är ofta kraftfulla och därför viktiga att fånga upp. Exempel på det är att någon utses som syndabock, ett ”vi och dom” tänkande etableras, informella ledare utses, grupper eller individer ställs emot varandra och olösta konflikter florerar, bör man i ett så tidigt skede som möjligt kartlägga det. I annat fall är risken överhängande att det dränerar fokus, effektivitet och kreativitet i arbetet. Som kollega och chef kan man känna sig bakbunden av lojalitetskonflikter. En professionell externkonsultation ger möjlighet att förtydliga ett problem, uppmärksamma svårigheterna ur flera aspekter och bidra med förslag till lösning och åtgärder.

Krishantering

Krishantering är oftast akut. När krisen kommer är vi oförberedda. För att varken bli handlingsförlamade eller handla i panik kan extern konsultation och stöd för chef eller anställda vara ett sätt att komma vidare konstruktivt. När det oförutsedda händer som berör en arbetsplats såsom dödsfall, trauma, hot, förlust, kris, konflikt mm kan arbetsplatsens hantering av situationen få en avgörande betydelse för känslan av trygghet, säkerhet och tillit och möjligheten för samtliga att gå vidare ur krisen på ett hälsosamt sätt.

Presentationer på arbetsplatsen

Presentationer på arbetsplatsen kan väcka starka känslor av obehag. Man kan ha svårigheter med att ta plats, uttrycka sig i gruppmöten eller problem med att hålla i presentationer. Känslor av överdriven anspänning, olust och skamkänslor kan hindra och störa. Många gånger är det av värde att kartlägga dessa upplevelser och förstå mer av dess ursprung och skapa ett narrativ. Att använda sig av inslag av både KBT och EMDR har visat sig vara hjälpsamt.

Stress i arbetslivet

Stress i arbetslivet är omtalat och förekommande och kan i värsta fall leda till långvariga sjukskrivningar under benämningen ”utbrändhet”, ”gå i väggen”, ”utmattning”.

Inte sällan finns en sårbarhet hos individen och arbetsplatsen såsom en prestationsbaserad självkänsla, en påfrestande livssituation eller ett bristande ledarskap. Att förstå mer och sortera i detta hjälper, samt ett fördjupat arbete med problemen. Att komplettera med yoga, meditation, andningsteknik och olika former av avslappnande aktiviteter tycks vara hjälpsamt.

Frågeställningar som uppstår i en chefs- eller ledarskapsposition

Frågeställningar som uppstår i en chefs- eller ledarskapsposition är vanligt. Vår personlighet och historia finns med i vår stil att leda. Självkännedom och självrespekt är en väg till ett moget och ansvarsfullt ledarskap. Likväl kan sättet vi hanterar tex konflikter, trygghet, ramar och gränssättning vara mer eller mindre funktionellt. Att förstå mer om sig själv, egna reaktioner och upplevelser är utvecklande och hjälpsamt. Det finns även konkreta strategier som hjälper i svåra situationer som kan vara ett stöd och hjälp när svårigheter uppstår. 

Coaching eller konsultation ges möjlighet till i trevliga lokaler på Dalagatan 23. Det kan också ske på annan plats enligt önskemål.