Handledning-psykolog

Coaching, konsultation och handledning i arbetsrelaterade frågor

Jag erbjuder konsultation, coachande samtal och handledning i arbetsrelaterade frågor och situationer. Det kan röra sig om svåra grupprocesser, krishantering, presentationer på arbetsplatsen, stress i arbetslivet samt frågeställningar som uppstår i en chefs-eller ledarskapsposition.

Svåra grupprocesser

Svåra grupprocesser är ofta kraftfulla och därför viktiga att fånga upp. Exempel på det är att någon utses som syndabock, ett ”vi och dom” tänkande etableras, informella ledare utses, grupper eller individer ställs emot varandra och olösta konflikter florerar, bör man i ett så tidigt skede som möjligt kartlägga det. I annat fall är risken överhängande att det dränerar fokus, effektivitet och kreativitet i arbetet. Som kollega och chef kan man känna sig bakbunden av lojalitetskonflikter. En professionell externkonsultation ger möjlighet att förtydliga ett problem, uppmärksamma svårigheterna ur flera aspekter och bidra med förslag till lösning och åtgärder.

Krishantering

Krishantering är oftast akut. När krisen kommer är vi oförberedda. För att varken bli handlingsförlamade eller handla i panik kan extern konsultation och stöd för chef eller anställda vara ett sätt att komma vidare konstruktivt. När det oförutsedda händer som berör en arbetsplats såsom dödsfall, trauma, hot, förlust, kris, konflikt mm kan arbetsplatsens hantering av situationen få en avgörande betydelse för känslan av trygghet, säkerhet och tillit och möjligheten för samtliga att gå vidare ur krisen på ett hälsosamt sätt.

Presentationer på arbetsplatsen

Presentationer på arbetsplatsen kan väcka starka känslor av obehag. Man kan ha svårigheter med att ta plats, uttrycka sig i gruppmöten eller problem med att hålla i presentationer. Känslor av överdriven anspänning, olust och skamkänslor kan hindra och störa. Många gånger är det av värde att kartlägga dessa upplevelser och förstå mer av dess ursprung och skapa ett narrativ. Att använda sig av inslag av både KBT och EMDR har visat sig vara hjälpsamt.

Stress i arbetslivet

Stress i arbetslivet är omtalat och förekommande och kan i värsta fall leda till långvariga sjukskrivningar under benämningen ”utbrändhet”, ”gå i väggen”, ”utmattning”.

Inte sällan finns en sårbarhet hos individen och arbetsplatsen såsom en prestationsbaserad självkänsla, en påfrestande livssituation eller ett bristande ledarskap. Att förstå mer och sortera i detta hjälper, samt ett fördjupat arbete med problemen. Att komplettera med yoga, meditation, andningsteknik och olika former av avslappnande aktiviteter tycks vara hjälpsamt.

Frågeställningar som uppstår i en chefs- eller ledarskapsposition

Frågeställningar som uppstår i en chefs- eller ledarskapsposition är vanligt. Vår personlighet och historia finns med i vår stil att leda. Självkännedom och självrespekt är en väg till ett moget och ansvarsfullt ledarskap. Likväl kan sättet vi hanterar tex konflikter, trygghet, ramar och gränssättning vara mer eller mindre funktionellt. Att förstå mer om sig själv, egna reaktioner och upplevelser är utvecklande och hjälpsamt. Det finns även konkreta strategier som hjälper i svåra situationer som kan vara ett stöd och hjälp när svårigheter uppstår. 

Coaching eller konsultation ges möjlighet till i trevliga lokaler på Dalagatan 23. Det kan också ske på annan plats enligt önskemål.

Handledning

Jag har erfarenhet av handledning i psykoterapeutiskt behandlingsarbete, psykiatriskt behandlingsarbete och psykosocialt behandlingsarbete. Jag har handlett i olika sammanhang både individer och grupper där det har förekommit psykologer, socionomer och psykoterapeuter som är landstingsanställda eller som arbetar i privat verksamhet.

Jag har även handlett sjukvårdpersonal avseende psykologiskt bemötande av svårt sjuka och anhöriga inom tex onkologi och neurologi.

Jag har även handlett skolpersonal, lärare och skolsköterskor i frågor som rör skolhälsovården.

Jag är certifierad handledare i EMDR och handleder både grupper och individer.

Handledning kan ske på Dalagatan 23, eller annan plats enligt önskemål.