Psykoterapi - Åsa Lindgren

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform för inre psykologiska hinder och svårigheter som uttrycks i känslor, tankar och beteende. Syftet är psykologisk förändring, att identifiera och undanröja hinder för psykologisk utveckling och mognad, samt att acceptera och hantera det som är smärtsamt och som inte går att förändra i tillvaron.

”It takes two to tango”

Det som förenar olika former av psykoterapi är samarbetet mellan psykoterapeut och klient. Psykoterapeuten bidrar med sin professionella erfarenhet och kunskap. Syftet med samarbetet är att utforska och förstå klientens problem och hitta strategier och sätt att bättre kunna hantera dessa.

”Jag är intresserad av att höra om dig och om det som händer i ditt liv.”

De första samtalen används för att noggrant gå igenom aktuell livssituation, bakgrund/uppväxt, relationer och problem för att förstå mer av problembilden och hur den påverkar individen. Utifrån det kommer psykoterapeut och klient tillsammans överens om en formulering av problemet, vad vill man åstadkomma och hur ska man gå tillväga för att i möjligaste mån uppnå det.

Terapimetod

Det finns idag en mängd olika terapiformer med olika inriktningar. De främsta är psykodynamisk terapi, PDT och kognitiv beteendeterapi, KBT. De flesta etablerade metoder är en utveckling av PDT och KBT och har även sin teoretiska grund i dessa metoder.

Bland de större inriktningar som utvecklats utifrån psykodynamisk teori och metod kan nämnas relationell terapi, interpersonell terapi, affektfokuserad terapi, ISPT (intensiv short psychodynamic psychotherapy). De inriktningar som främst vuxit fram ur kognitiv beteende terapeutisk tradition är exempelvis ACT, DBT, metakognitiv terapi och schematerapi.

Hur väljer man metod? Många psykoterapeuter är utbildade i flera metoder och anpassar metod till klient. Vid vissa typer av problem kan specifika metoder fungera bättre. Det är bra att informera sig och fundera över vilken metod som verkar tilltalande.  Relationen till terapeuten och arbetsalliansen mellan terapeut och klient en avgörande betydelse för resultatet i terapin.

Vad säger psykoterapiforskningen?

 Idag finns en internationell psykoterapiforskning som entydigt hävdar att psykoterapi är verksamt. Man har inte kunnat visa att en etablerad metod är bättre än någon annan. Det är inte specifika metoder som gör skillnad utan det som i forskningen kallas för ”common factors”. Det som är mest utmärkande bland dessa är relationen och arbetsalliansen mellan terapeut och klient. Den terapeutiska alliansen kan beskrivas som det ömsesidiga samarbetet och den känslomässiga interaktionen i det psykoterapeutiska behandlingsarbetet. Man har funnit i vetenskapliga metastudier att graden av terapeutisk allians till betydande del kan förutsäga det psykoterapeutiska behandlingsutfallet.

Terapimetoder jag använder är, PDT – psykodynamiskterapi, KBT – Kognitiv beteendeterapi och IPT – Interpersonell psykoterapi.