Psykolog utför EMDR behandling

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Vad är EMDR?

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod som utvecklats för psykologisk behandling vid olika typer av psykiska trauma. Forskningsstudier har visat att metoden är effektiv vid PTSD, posttraumatisk stress.(4) Det kan handla om såväl fysiska som psykiska kränkningar, övergrepp, plötsliga dödsfall, överfall, olyckor mm. PTSD och traumatisering leder ofta till känslotillstånd såsom skam, skuld, ångest, nedstämdhet och bristande självkänsla. Ett trauma kan också göra sig påmint genom mardrömmar, överväldigande känslor och känslomässig avstängdhet.

Syftet med EMDR

EMDR syftar till att känslomässigt avladda traumat. Det betyder att traumat blir möjligt att tala om och tänka på, utan att en negativ självuppfattning och plågsamma affekter förhindrar det.

EMDR – behandling

EMDR är en klientcentrerad psykologisk metod vilket betyder att man anpassar metoden efter patientens problem och behov. EMDR-terapi har alltmer utvecklats till en egen specifik psykoterapimetod. Den har visat sig hjälpa och underlätta bearbetningen vid flera psykiska besvär och upplevelser. EMDR används numera, förutom för PTSD, tex vid socialfobi, panikångest, OCD, depression samt vid svåra livshändelser såsom sorg och allvarlig fysisk sjukdom. EMDR har även visat sig kunna vara hjälpsamt vid psykologiska, relationella problem såsom anknytningsrelaterade svårigheter, upplevelser i en känslomässigt otrygg uppväxt, dysfunktionella relationer, oro och rädsla i relationer.

Tillsammans med din psykolog undersöks noggrant bakgrunden till svårigheterna samt dina förutsättningar för att arbeta med EMDR. Om bedömningen är att metoden är lämplig och kan vara till hjälp fortskrider förberedelserna. Själva bearbetningen av händelsen sker vanligtvis med ögonrörelser. Det finns även alternativ till ögonrörelser. När man påbörjar EMDR-behandling med ögonrörelser sitter du snett mittemot din psykolog och blir ombedd att följa fingerrörelserna med blicken. Efter ett antal ögonrörelser blir du uppmanad att ta paus och berätta vad som kommer för dig. På liknande sätt fortskrider arbetet. Vanligtvis uppstår nya associationer, tankar och känslor. Genom skattningar uppmärksammas om obehaget minskar. Psykologen använder även skattningar i EMDR för att arbeta med den negativa självuppfattningen. Det finns flera sätt att hantera de känslor som väcks i EMDR-terapi. Det finns lugnande och trygghetsstärkande övningar och det finns säkerhetskontroller.

Hur lång tid tar en behandling?

En EMDR-behandling kan vara klar efter 5-10 sessioner. Det kan även ta längre tid och EMDR-behandlingen kan också vara en integrerad del i en längre psykoterapi.

Fakta och historik om EMDR

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR var initialt en metod som utvecklades för att bearbeta minnen av traumatiska händelser och därmed mildra de psykologiska konsekvenserna. Grundaren till EMDR, psykolog, PhD Francine Shapiro, utvecklade metoden under många år fram till sin bortgång sommaren 2019. EMDR-terapi är, tack vare Shapiros arbete, spridd över världen.

EMDR-terapi är erkänd som en av de främsta metoderna för behandling av PTSD av U.S. Departments of Veterans Affairs and Defence, International Society for Traumatic Stress Studies, World Health Organization, U.K. National Institute ForHealth and Care Excellence (NICE), Australien National Health and Medical Research Council, Association of the Scientific Medical Societies in Germany och även andra hälsoinstitut och vårdorganisationer runt om i världen.(4)

EMDR är en metod som används inom sjukvården i Sverige och som rekommenderas av Socialstyrelsen och som finns med i den senaste SBU-rapporten (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) avseende behandling av PTSD.(6) Det finns studier som visar att det kan krävas färre behandlingar för att uppnå önskad effekt med EMDR jämfört med andra psykoterapeutiska metoder.(5)

EMDR – en mångfacetterad metod

Shapiro, psykolog, psykoterapeut och forskare utvecklade en terapeutisk metod som tog intryck av och delvis integrerade samtliga större psykoterapeutiska inriktningar: PDT, psykodynamisk terapi, Psykoanalytisk metod, KBT och Kognitiv beteendeterapi.

I likhet med PDT har tidiga barndomsminnen betydelse samt uppfattningen att traumatiska händelser bör medvetandegöras och bearbetas för att en försoning, konsolidering och integration ska bli möjlig. Likheter med KBT märks initialt i behandlingen i exponeringen för ett traumatiskt minne. Men man håller inte fast vid exponering på samma sätt som i KBT utan tillåter associationer och flera minnesspår. Såsom i Kognitiv terapi används koncepten positiv- och negativ självuppfattning aktivt i behandling. En central del i EMDR är det associativa flödet av tankar, minnen och känslor som väcks och som bidrar till bearbetning och integration vilket är snarlikt de fria associationer som eftersträvas i psykoanalytisk psykoterapi och psykoanalys.

Det som särskiljer EMDR ifrån andra psykoterapeutiska metoder är de standardiserade procedurerna och protokollen samt användandet av bilaterala stimuli såsom ögonrörelser, tapping och ljud samt betydelsen av simultan uppmärksamhet. Ögonrörelserna är betydelsefulla inslag i traumabearbetning genom att kommunikationen mellan olika delar av hjärnan tycks påverkas gynnsamt och att ångestpåslaget, när traumaminnet aktiveras, minskar.(4)

Shapiro utvecklade AIP-modellen, Adaptive Information Processing. Det är en teoretisk modell som beskriver hur adaptivt lagrade minnen är flexibla, nåbara och tillgängliga för förändringar. Minnen från traumatiska händelser är däremot dysfunktionellt lagrade vilket innebär att de inte är tillgängliga och öppna för bearbetning och ny information. De kan ge upphov till psykiska symtom såsom depression, ångest och sömnsvårigheter. Nya positiva erfarenheter påverkar inte det traumatiska minnet. Man kallar det ibland för inkapslade, frysta minnen. EMDR är utformat för att kunna bearbeta dessa erfarenheter.(4)

Skillnaden mellan KBT och EMDR

En central skillnad mellan de psykologiska terapimetoderna KBT och EMDR är att KBT är en exponeringsteknik vars syfte är förstärkning av önskade beteenden och utsläckning av oönskade beteende.  Syftet med EMDR-terapi är att bearbeta dysfunktionella minnen och integrera dessa i adaptiva minnesnätverk, vilket leder till en konsolidering av dessa.(4)

Varför använder man bilateral stimulering i EMDR?

Man förstår idag alltmer vad det är som gör EMDR verksamt. Flera studier har gjorts där man med olika mätmetoder och röntgenundersökning tittat på förändringar i tex aktivitet och blodflöde i hjärnan under EMDR-session. Det finns idag en konsensus kring att ögonrörelserna bidrar med betydelsefulla inslag till traumabehandlingen. Ögonrörelserna verkar kunna underlätta för etablerande av nya associationsbanor till det traumatiska minnet vilket leder till nyinlärning. Interaktion mellan olika delar av hjärnan tycks påverkas positivt och ångestpåslaget vid traumaaktivering minskar. Det hjälper individen att klara av att stanna kvar i minnet av traumat och bearbeta detta.(1)

Det finns flera förklaringsmodeller varför EMDR fungerar: EMDR avlastar limbiska systemet, hippocampus och amygdala där minnen och affekter lagras och processas. Ögonrörelserna påminner om ögonrörelserna under remsömnen. Under remsömnen drömmer vi och processar dagsrester, affekter och upplevelser. Man vet i dag att ögonrörelser aktiverar parasympatikus, ”lugn- och rosystemet” och att det leder till att man med mindre obehag kan bearbeta svåra händelser. Den visuella orienteringsresponsen aktiveras i EMDR, vilket även sker när något oväntat händer särskilt om det är obehagligt eller skrämmande. Det sker en utsläckning av orienteringsresponsen under EMDR-behandling. Under EMDR utmanas arbetsminnet vilket leder till att djupare minnesstrukturer blir tillgängliga för bearbetning.(2)(3)(4)

EMDR-utbildning

Utbildningen i Sverige är sker i flera steg och är upplagd enlig internationella riktlinjer. Två teoretiska delkurser level 1 och level 2, videoinspelade klientarbeten under handledning samt ett stort antal klientarbeten där EMDR har genomförts krävs för certifiering. Därefter sker en recertifiering var femte år vilket innebär dokumenterat genomförda EMDR-terapier samt genomförda kurser eller workshops i EMDR. EMDR-utbildning är öppen för leg psykologer, leg psykoterapeuter och specialister i psykiatri.

Forskning

EMDR-behandling har visats sig ha goda effekter avseende PTSD. Mer än 30 kontrollerade studier har publicerats som styrker dess effektivitet. Studierna visar att människor efter övergrepp, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig till 85 – 90 % inte längre uppfyller kriterier för PTSD efter avslutad EMDR-behandling. Flera metaanalyser drar slutsatsen att det finns ett robust vetenskapligt stöd för EMDR.(4)

Referenser

(1)Bjernhede, B.-M. (2020). Ögonrörelsernas betydelse för traumabehandling med eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) [Litteraturöversikt, Handledarutbildning i psykoterapi]. Göteborgs universitet.

(2)Pagani M, Amann BL, Landin-Romero R and Carletto S (2017) Eye Movement Desensitization and Reprocessing and Slow Wave Sleep: A Putative Mechanism of Action. Front. Psychol. 8:1935. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01935

(3)Pagani M, Di Lorenzo G, Verardo AR, Nicolais G, Monaco L, et al. (2012) Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG Study. PLoS ONE 7(9): e45753. doi:10.1371/journal.pone.0045753

(4)Shapiro, F. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy (3:e uppl.). The Guilford Press.

(5)Socialstyrelsen. (2020). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se (6)Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2019). Psykologisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna (Nr 2019/127). www.sbu.se